images/devam1x1.gif images/devam1x2.gif images/devam1x3.png images/devam1x4.gif
images/devam2x1.gif images/devam2x2.gif


Masif Rabta Parkenin Uygulama Bilgileri:

Satn aldnz masif parke, modern sistemler ile kurutulmu ahaptan retilmitir.
Deme esnasnda iyi sonu alambilmeniz iin aadaki hususlara mutlak surette
dikkat etmenizi rica ederiz.


Uygulama ncesinde
- Parkenizi detmeyi dndnz tarihten en az iki hafta nce denecek mekana koyunuz.
- Eer parkeniz naylon rink ile ambalajlanm ise mutlak surette ambalajndan kartnz.
- Parkedeme yaplacak zemin dzgnln kontrol ediniz.
- Parke denecek zeminin kuruluunu kontrol ettiriniz. Zemin istenen kuruluk nispetine ulamadan parkenizi detmeyiniz.


Uygulama srasnda
- Parke uygulanacak ortam ssnn 15 C'den az olmamas tercih edilir.
- Parkenizi solvent veya poliretan esasl tutkal ile uygulatn. Su esasl tutkal kullanmaynz.
- Deme ilemi bittikten sonra en az iki hafta beklemeden sistre ve cila ilemini yaptrmaynz.
- Bu bekleme sresinde parke yzeyini konumak iin kesinlikle naylon rt kullanmaynz.

Parke deyeceiniz ap zeminde dikkat edilmesi gereken noktalar:

ap olduka sk olarak dklm olmaldr.
eki ile apn zerine vurarak veya ivi benzeri ucu sivriltilmi bir maddeyi apn zerine srterek zeminin skl ve
yzey sertlii konusunda bilgi sahibi olunabilir. Bu evsafta ap elde etmek iin, apn 400 dozdan dk olmamas
gerekir. apn yzeyine eki ile vurulduu zaman iz kalmamal ve ivi benzeri maddeler apn zerine srtldnde derin izler
ve toz olumamaldr. Eer ap ar derece tozlanyorsa, tutkal uygulamas ncesinde mutlak surette bu tozmanmay kesecek bir astar kullanlmaldr.


ap kalnl
(cm)
Sertleme sresi
(gn)
Kuruma sresi
(gn)
Parke demek iin azami rutubet (%) GANN higrometre
lei
5 28 60 1,7 30-40
8 28 140 1,7 30-40
10 28 200 1,7 30-40j

ap yeterince dinlendirilmi ve kuru olmaldr. imento bazl her trl ap en az 30 gn dinlendirilmelidir. ap iindeki nem oran yzeyden en az 2-3 cm. derinlie inerek kontrol edilmelidir. GANN tipi higrometre ile lldnde imento esasl apn azami nem deeri 30 olmaldr. Nem oran bu deere dmeden kesinlikle parke uygulanmalaldr. Yukardaki tablo 400 doz apn yaklak kuruma srelerini gstermektedir. Ancak bu sreler kesinlikle balayc olmayp, bal nem, mekann stlmas ve havalandrlmas, apa eklenen katk malzemeleri gibi deiik faktrlere gre deiiklikler gsterir. apn rutubeti istenen deerlere dmeden parke denmesi gerekiyorsa mutlak surette engelleyecek kimyasal tecrit (IGROSTOP) malzemeleri kullanlmaldr.

apta atlak olmamaldr.
apn kuruma sresi iinde yzeyde oluan kk atlaklar kabur edilebilir atlaklklardr. bunun dnda oluan her trl atlak tamir edilmelidir. Bunun iin ncelikle atlaklar V eklinde almal ve sentetik reineli katk maddesi eklenmi har ile doldurulmaldr.

ap zerinde ar seviye fark olmamaldr. Parke denecek zemin yeterince dz, dalgasz ve kendi iinde ar seviye farkllklar gstermemelidir. Dz ve uzunca bir lata ile yaplan ve aadaki deerler iinde kalan seviye farkllklar kabul edilebilir azami deerlerdir. Parke deme aamasnda iyi bir netice almak iin, 4 metre boyuda bir alminyum mastar ile deiik ynlerde yaplacak olan bir seviye kontrolnde hi bir noktada 9/10 mm.'yi aan seviye farkllklar grlmemelidir.

Kontrol noktalar arasndaki mesafe (metre)
(DIN 18202) / (L)
0.10 1.00 4.00 10.00
Kabul edilebilir azami ykseklik (H) apl zeminler (mm) 2.00 4.00 10.00 12.00
Self levelling
Uygulanmam zeminler
1.00 3.00 9.00 12.00

ap fazla przl olmamaldr. Parke denecek apn ar derecede przl olmas, ar bir yaptrc sarfiyatna sebep olabilecei gibi, buna bal olarak yapkann kuruma sresi de uzatlacaktr. Tavsiye edilen ap kalitesi "ahap mala perdah" tabir edilen yzeydir.

ap temiz olmaldr. Parke denmeye balanmadan nce apn yzeyi iyice temizlenmelidir. ap zerinden herhangi bir neden ile kalm olan al, imento ynlar elik bir spatula ile kaznmaldr. ap zerine damlayan her trl yal malzeme, boya vs... apa nfuz etmeden temizlenmelidir. Yaptrma ilemine balanmadan nce zemin nemli bir bezle silinmeli veya elektrikli sprge ile sprlmelidir. Yukarda belirtilen hususlarn kontrol basit aralar ile salanlabilir. Nem orannn higrometre ile tespit edilmesi dndaki tm dier kontroller parkeyi deyecek olan ustann bilgi ve tecrbesine baldr.

Masif boy ve parkelerde zemin hazrl
Boy parkelerin uygulanmas dnlen mekanlarda zemin hazrl son derece nemlidir. Yksek kaliteli ap dnda, uzun boy parkeler iin tercih edilen zemin hazrlklar aada belirtilmitir.

- apn arasna kadron yerletirmek,
- Talal ap dkmek
- ap veya kaba beton zerinde MDF, sunta, kontrtabla yerletirmek,
- ap veya kaba beton zerine ahap konstrksiyon hazrlamak,

Yukardaki seenekler arasnda apn arasna kadron yerletirmek metodu seilecek ise aadaki ayrntlara dikkat edilmesi gerekir.
- Kadronlar 25-30 cm. aralklar ile dizilmelidir.
- Bu mesafe kullanlacak olan parkenin uzunluuna gre deiebilir.
- Kadronlar, parke deme ynyle 90 C a yapacak eklinde olmaldr.
- Dklecek olan ap ile kadronlar mutlaka ayn seviyede olmaldr.
- Dklecek ap en az 3-4 cm kalnlkta olmaldr.
- Kadronlar mmknse dz lata yerine ekenar yamuk (trapez) profili olmaldr.
- Kadronlar iin tercih edilen aalar mmkn olduunca kuru am veya kestanedir.

Parke denecek ortamda olmas gerekenler
- Kullanlacak olan parkenin nem oran -12 arasnda olmaldr.
- Tm su tesisat gzden geirilmeli, herhangi bir nedenden dolay meydana gelen su szntlar mutlak surette giderilmelidir. Ahabn en byk dman nem ve dorudan su temasdr.
- Seilen zemin tipi her ne olursa olsun mutlak surette zeminin seviyesi her noktada ayn olmaldr.
- Parke denecek ortamn ssnn 15 C civarnda olmas, tutkaln daha kolay ve ksa srede donmas iin tercih nedenidir.
- Boya son kat dnda herhangi bir tamirat, al, sva, vb... gibi inaat ve dekorasyon ileminin kalmamas salanmaldr.
- Parke denecek mekann tm doramalar ve pencere camlar takl olmaldr.
- Parke uygulanacak zemin ap esasl ise, ap en az 3 cm, kalnlnda ve kur uolmaldr. apn kuruluu konusunda tereddtnz varsa higrometre ile ap nemini ltrnz. apn sertlemesi birka gn iinde gerekleir Ancak zerine dorudan parke uygulanabilecek kurulua ulamas iin mevsim artlarna ve dier faktrlere bal olarak en az 30-45 gne ihtiya vardr. yi kurumayan bir apn zerine uygulana parke ksa srede aptaki nemi emer ve bunun sonucunda ier.
- Masif parkelerin ortam rutubetine gelmesi iin, denecek mekana deme ilemi balamadan en az 10-15 gn nce konmal ve eer naylon rink ambalaj iinde iseler ambalaj birka yerden yrtlmaldr.
- Parke ve deme ilemi bittikten sonra en az 2-3 haftalk bir sre gemeden sistre ve cilalama ilemini yaptrmayn. Unutmayn ki ahap yaayan bir malzemedir ve uyguland ortamn nemine, ssna gre az da olsa baz ufak hareketlenmeler gsterebilir. Sistre ve cila ilemi, parke deme ileminden hemen sonra yaplrsa parkenin gzenekleri zmpara tozu ve cila ile kapanacandan aa, ortamn s ve nemine daha uzun srede uyum salayacak ve eer ortam nemi parke neminden fazla ise muhtemelen parke yzeyinde kk i bkey toplanmalar olacaktr.

Parke uygulamas srasnda karlanan nemli bir sorun parkenin imesi veya zeminden ayrlmas
Uygulama esnasnda veya sonrasnda meydana gelebilecek en byk sorun masif parkenin yaptrld zeminden ayrlmas ve imesidir. Parkenin yerden ayrlmas veya imesinin genelde tek bin nedeni vardr. Ancak baz zamanlar parkeyi uygulayan ustann belli bal artlar yerine getirmemesi, zeminin istenen zelliklere sahip olmamas veya ustann ii abuk bitirmek iin acele etmeside arzu edilmeyen bu arzann meydana gelmesine sebep olur. Parkenin yaptrld zeminden ayrlmas veya imesine sebep olan belli bal faktrler unlardr;

- Parkenin ar derecede kurutulmu olmas.
- Kullanlan tutkaln ok beklemi olmas.
- Zeminin zayf ve kalitesiz olmas.
- Zeminin yeterince temiz olmamas.
- Zeminin ar nemli olmas.

Parkenin yerden ayrlmas veya imesi, tutkaln kurumas ve priz yapmas srasnda olabilecei gibi parkenin zerine uygulanan cilann kurumas ve sertlemesi esnasnda da olabilir. Eer ime veya zeminden ayrlma deme ilemini takip eden ilk 10 saat iinde olumu ise bunun tek nedeni parkenin ar bir nem emmi olmasdr. Bu nemin nedeni apn iyi kurumamas ve/veya gereinden fazla hatal tutkal kullanlmas olabilir. Parkenin ar derecede kurutulmu olmas da bu sreci hzlandrabilir. Denecekolan parkenin nemi % 8-12 arasnda olmaldr. Eer parkenin nem oran bu yzdelerinden ok altnda ise, parkenin zemindeki ve/veya tutkaldaki nemi emmesi, tutkaln kuruma ve priz yapma sresinden ok daha hzl olacak ve doal olarak parke zeminden ayrlacaktr. Tutkaldan kaynaklanan problemlerin tamamen nne gemek iin (zellikle uzun boy parkeler iin) mutlak surette poliretan esasl tutkal kullanlmas tavsiye edilir. Su bazl tutkal kullanlan uygulamalarda (sadece ksa boy parkeler iin tavsiye edilir) gereinden fazla miktarlarda tutkal kullanm parkenin altna su dkmek ile edeerdedir. Parke demesi srasnda su bazl tutkal sarfiyatlarnn 600-800 gram/m'yi gememesi gerekir. Tutkal hibir zaman ap bozukluklarn gideren bir dolgu malzemesi olarak kullanlmaldr. Parkenin zeminden ayrlams veya imesi cilalama ileminden hemen sonra meydana gelmi ise bunun nedeni zemin sapnn dozajnda dklmemi olmas, sapn yeterince temiz olmamas veya kullanlan tutkaln gereinden fazla bekletilmi olmasdr. Bekletilen tutkal yzeysel olarak sertlemeye balar ve zerinde yapma ilemini engelleyen kuru bir tabaka oluur. Cila ilemi, parkenin zerinde olduka nemli bir gerilime sebep olacaktr. Dolays ile kt bir zemin ve/veya bekletilmi tutkal ile uygulanan parke zemine gerektiigibi yapmayacak ve cila ileminin sebep olduu ar gerilim nedeni ile zeminden ayrlabilecektir.


Parkenin Zeminden aynlmas ar
nemden dolay olmu ise tutkal daha
ok sklen parann zerinde kalr.


Parkenin zeminden ayrlmas bekletilmi
tutkaldan dolay olmu ise tutkal daha
ok zeminin zerinde kalr

Pollretan esasl tutkalda dikkatedilecek hususlar: Poliretan esasl tutkallar ile su veya solvent esasl tutkallar arasnda en nemli fark, malzemelerin kap mrdr. Su veya solvent esasl tutkallarda, ambalaj alp tutkaln zemine tatbikinden sonra kuruma sreci balar. zemine tatbik edilen tutkaln yzeyinde oluan kabuk, zerine parke tatbik edildii zaman patlayarak tutkal aa kar. Ancak 2 bileimli poliretan esasl tutkallarda, karm yapldktan sonra sreci tutkaln tm ktlesinde ayn anda balar. Karm yapldktan sonra kap mr ksa olan tutkallar zemine tatbik edildiinde eer zerine parke yaptrma ilemi geciktirilir veya tutkal kabnda fazla bekletilirse tutkal kesinlikle ilevini yerine getiremez.

Yerden stmal zeminlerde masif parke uygulamas:
Parke yakn gemie kadar baz kalitesiz ve standart d imalatlar yznden genellikle sorunlu bir malzeme olarak tannm ve bundan dolay uygulamada pek fazla rabet gndermitir. Son zamanlarda ise, zellikle ithal lamine parkelerin tketiciye tantlmasndan sonra yerden stmal sistemlerde masif parkenin kesinlikle uygulanmamas gerektii ynnde yanl ve haksz bir dnce oluturulmutur.

Yerden stmal sistemlerde serpantinler iinde dolaan scak suyun ulaabilecei s teorik olarak azami 60 C civarndadr. Bu s, serpentinleri evreleyen koruyucu ap tabakasna 45 C dolaynda aktarlr. aptaki bu s ise, zerinde yryen taban malzemesine, malzemenin cinsine gre ve ulalmak istenen ortam ssna bal olarak 24 C ile 30 C arasnda aktarlr.

Parkede kaliteyi en nemli etkileyenen nemli faktr, ahabn kuruluk derecesidir. Parke ilamat iin kullanlan ahap mutlak surette nce ak havada bekletilip, hava kurusu tabir edilen kurulua getirildikten sonra kurutma frnlarnda rutubeti %7 mertebesine dnceye kadar suni olarak kurutulmaldr. Kurutma frnlarndaki sre iinde, parke taslaklarna uygulanan s 70 C'ye kadar kar. Bu ilem srasnda kurutmadan dolay ahapta meydana gelen dnme, atlama vb... gibi arzalar fire olarak ayrldktan sonr, geriye kalan salam paralar parke imalatna verilir.

Dier bir ifade ile parke yapmnda kullanlan hm malzeme , yerden stmal sistemde maruz kalabilecei snn ok stnde bir sda kurutulur.

Parke imalatna geilmeden ncede %7 mertebesinde kurutulan ahap, mevsim artlarna ve ahabn cinsine bal olarak 10-20 gn civarnda tekrar ortam rutubetine gelmesi iin dinlendirilir. Bu dinlendirme sreci srasnda ham ahap denge rutubetine ular ve daha sonra harici bir suni rutubetlenme olmad srece, herhangi bir ekil bozukluuna uramadan ortamn +/- rutubetine uyum salar.

Kald ki, pencere kenar veya balkon kenar gibi parkenin dorudan gne na ak olduu yerlerde, parke yzeyinde oluan s yaz aylarnda rahatlkla 30 C - 35 C'lere ular. Sonu olarak parkenin almas ile, sz konusu parkenin dendii ortamn hangi metodla stld arasnda dorudan bir iliki kurmak ve yerden stmal zeminlerde masif parkenin kullanlmamas hkmne varmak doru deildir. Ancak uygulama ncesi ve sonrasnda baz hususlara dikkat etmek gerekir ki, aaa izah edilen bu hususlar sadece masif parkeler iin gerekli olmayp, iyi bir netice alnabilmesi iin lamina parke uygulamasnda da dikkate alnmaldr.

Dikkat edilmesi gereken hususlarn banda serpantinler ile ap tabakasnn yzeyi arasnda en az 3 cm.'lik bir kalnl olmasdr. Bu kalnln altndaki ap, yerden stma olsun veya olmasn salkl bir netice vermez. Koruyucu ap kuruduktan sonra, parke uygulamasna gemeden nce yerden stma sistemini altrmakta byk fayda vardr. Bunun neticesinde ap tamamen kuruyacak ve ayrca ap yzeyinde oluabilecek byk atlamalar tespit edilecektir. ap zerindeki yzeysel atlamalar byk boyutlara ulam ve zeminden koparak oynamalara sebep verecek hale gelmi ise mutlak surette gerekli tamirat yaplmaldr. ap yzeyinde olumas muhtemel yzey atlamalarn asgariye indirmek iin tavsiye edilen usul, yerden stma istemi iindeki suyu 35 C civarnda starak ap rutubetini kontroll bir ekilde istenen seviyeye indirmektedir.

Bu ilem bittikten sonra stma kapatlp ap, 2-3 gn dinlendirilmelidir. Parke deme ilemi bittikten sonra sistem bir kez daha altrlmal ve s gnde 3-5 C arttrlarak ulalmas amalanan azami sya getirilmelidir. Sistre ve cila ilemi ise bu sreten sonra yaplmaldr.

Parkenin denmesi esnasnda dikkat edilmesi gereken dier nemli esas ise kullanlacak olan tutkaln mutlak olarak yerden stmal sisteme uygun bir tutkal olmasdr. Tavsiye edilen tutkal iki bileimli poliretan tutkal olup, su esasl tutkal kesinlikle kullanlmamaldr.

AVRUPA PARKE RETCLER FEDERASYONUNUN (FEP)
Yerden stmal zeminlerde parke uygulamas iin tavsiyeleri:

Parke yer demeleri yerden stmal zeminlerde kullanlmak iin ideal malzemelerdir. Hem yere yaptrlmal masif, hemde yzer sistem lamine biimindeki uygulamalarn ikisi de mmkndr. Yzer sistemin uyguland durumlarda s kaybnn daha fazla olaca kabul edilmelidir. Her iki uygulama durumunda da aadaki kurallara ve imalat uyarlarna uyulmaldr.

1- Sadece salk ile ilgili nedenler gznne alndnda bile, yzeydeki azami s 26 C - 27 C'yi gememelidir. (Azami 30 C)
2- Yere yaptrlarak uygulanan parkelerde scak su borular (serpantinler ) zerine asgari 30 mm kalnlnda ap dklmelidir.
3- Dier zemin kaplama malzemelerinde de yaplmas gerektii gibi, ap nihal sertlie ulatktan sonra, stma sistemi 14 gn sre ile en azndan yar kapasitede altrlmaldr. Parke denmeden 1-2 gn nce yerden stma sistemi kapatlmal ve parke deme ileminin bitmesini takiben stma tekrar devreye sokularak s 3-4 gn iinde kademeli olarak ykseltilmelidir. bu nlem kalnt nemin atlarak parkeye hasar vermesini nler.
4- Parke demeye balanrken apn nemi 1.5 (GANN 30)'dan fazla olmalaldr.
5- Yaptrmada yksek kaliteli PVA tutkal kullanlmaldr.
6- Parke denecek odann bal neminin normal deerlerde olmasna ikkat edilmelidir. (%50-60). Bu husus parkelerin birlemesinin doall iin gerekli olduu kadar, insan sal asndan da dikkate alnmaldr.


llerine gre Masif Rabta Parkede uygulamas zorunlu deme ekli:Daha geni bilgi edinmek istiyorsanz firmamz araynz.